Τίς τὸν Διὸς σύλλεκτρον οὐκ οἶδεν βροτῶν

Il est fort possible que vous deviez sélectionner manuellement, dans les options d'affichage, la valeur UTF-8...